Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik

Necla ACUN KAPIKIRAN, Şahin KAPIKIRAN

Özet


Kendini damgalama kişilerin bir kişiye karşı yarattığı kahıp yargıları zamanla içselleştirmesi ve kendi
karakterini bu içselleştirmeler doğrultusunda yaratmasıdır. Psikolojik yardım isteme çoğu zaman diğer kişiler
tarafından damgalanmaya yol açmaktadır. Bu durumda kişi bu damgalamayı içselleştirerek psikolojik yardım
alması gerektiği halde yardım almayı istemez. Bu çalışmada Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama
Ölçeği (PYAKDÖ)’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Psikolojik Yardım Aramada
Kendini Damgalama Ölçeği, Vogel, Wade ve Haake (2006) tarafından geliştirilmiştir. Eğitim Fakültesine
devam eden 544 öğrenciden oluşan katılımcıların % 67’si kız ve % 30’u erkek öğrenciden oluşmaktadır.
Öğrencilerin % 3’ü cinsiyetini işaretlememiştir. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.5’tir. Ölçek, hem açımlayıcı
hem doğrulayıcı faktör analizi sonucuna göre, tek boyutlu bir ölçme aracıdır. Ölçeğin benlik saygısı, sosyal
destek, yaşam doyumu ile olumsuz, kısa semptom envanteri ve psikolojik yardım arama ile olumlu ilişkileri
bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik çalışması madde ve toplam korelasyonu katsayısı ve Cronbach Alfa katsayı
ile hesaplanmıştır. Ölçeğin yeterli iç tutarlığa sahip olduğu kaydedilmiştir. Sonuçlar yardım aramada kendini
damgalamaya yönelik alan yazını çerçevesinde tartışılmıştır.

Abstract: Self- stigma is individual constructs of an individual’s personality by internalizing other people’s
stereotypes and defining one’s self by creating a stereotype. Self-stigma prevents people from seeking help
when they are in need. The purpose of the study is to examine the validity and reliability of a Turkish version
of Self-Stigma of Seeking Psychological Help Scale developed by Vogel, Wade and Haake (2006). The
participants in this study were 544 university students, 67 % females and 30 % males, 3 % unreported gender.
The age range of the participants varied between 17 to 33 years. (M = 20.54, Sd = 1.70). The exploratory and
confirmatory item analyses of the scale suggested that the scale had a single dimension. The SSPHS scores
were found to be negatively correlated with self-esteem, social support and, life satisfaction, but positively
correlated with Brief Symptom Inventory and seeking for psychological help. Results showed that the scale
was found to have satisfactory internal reliability. Results are discussed in the frame of literature related to
self-stigma of seeking help.

Keywords: seeking psychological help, self-stigma, validity, reliability

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.