Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi

Hilal Çelik, Halil Ekşi, Nebahat Gülsu Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışma orta çocukluk dönemindeki çocukların ebeveynlerine olan güvenli bağlanma tarzları ile mükemmeliyetçi özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılandırılmıştır. Araştırmada ayrıca ebeveyn güvenli bağlanma tarzının ve mükemmeliyetçilik özelliklerinin çeşitli demografik değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı da incelenmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Kağıthane ilçesine bağlı olan ilkokul 3. 4. sınıf ile ortaokul 5., 6. sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 446 (271 kız, 175 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Basit seçkisiz örnekleme yönteminin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak “Kerns Güvenli Bağlanma Ölçeği” ve “Çocuk ve Ergen Mükemmeliyetçilik Ölçeği”n den faydalanılmıştır. Araştırmanın amaçlarını test etmek üzere Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, bağımsız gruplar t Testi, tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde güvenli bağlanma toplam puanı ile sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik ve benzer şekilde anneye güvenli bağlanma ile sosyal kaynaklı mükemmeliyetçilik arasında ters yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca güvenli bağlanma toplam puanı ile anneye güvenli bağlanma tarzının katılımcıların cinsiyet, okul öncesi eğitimi alıp almama ve kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Orta çocukluk, Bağlanma ilişileri, Güvenli bağlanma, Mükemmeliyetçilik