Eş Tükenmişliği Modeli’nin Test Edilmesi

Seval Kızıldağ, İbrahim Yıldırım Tam Metin: PDF (English)

Öz

Bu çalışmada, eş tükenmişliği, mesleki tükenmişlik, çift uyumu, eş desteği ve eş duygusal kıskançlık kavramları ile birlikte yapısal eşitlik modeli içinde test edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2013 yılında çalışmaya katılmayı kabul eden ve kamu kuruluşlarında çalışan 576 evli birey oluşturmaktadır. Veri toplamak amacıyla Eş Tükenmişliği Ölçeği, Tükenmişlik Ölçeği, Eş Destek Ölçeği, Çift Uyum Ölçeği, Eş Duygusal Kıskançlık Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Eş Tükenmişliği Model Testi’ne göre; mesleki tükenmişlik ve çift uyumunun eş tükenmişliğini doğrudan ve anlamlı düzeyde, eş desteğinin ise çift uyumu aracılığıyla eş tükenmişliğini anlamlı düzeyde yordadığı gözlenmiştir. Bununla birlikte, eş desteği ve eş duygusal kıskançlığının eş tükenmişliğini doğrudan ve anlamlı düzeyde yordamadığı bulunmuştur. Eş duygusal kıskançlığı ve mesleki tükenmişliğin ise eş tükenmişliğini çift uyumu aracılığıyla anlamlı düzeyde yordamadığı gözlenmiştir. Aynı zamanda, Eş Tükenmişliği Model Testi sonuçlarının “kabul edilebilir düzeyde” olduğu gözlenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle, araştırmacılara, psikolojik danışmanlara, evlilik ve aile konusunda politika yapıcılara ve evli bireylere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eş tükenmişliği, mesleki tükenmişlik, eş desteği, çift uyumu, eş duygusal kıskançlığı