Lise Öğrencilerinin Meslek Seçiminde Aile Desteği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Gürcan Şeker, Alim Kaya Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerine yönelik olarak ‘Meslek Seçiminde Aile Desteği Ölçeği (MESADÖ)’nin geliştirilmesidir. Araştırmada yapı geçerliğini belirlemek için açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi ile benzer ölçek geçerliği analizi yapılmıştır. Ölçeğin açıklayıcı faktör analizi için 450 (259 kız, 191 erkek) öğrenciye ulaşılmış ve elde edilen veriler üzerinde yapılan analizler sonucunda iki faktörlü ve 18 maddeli bir yapı elde edilmiştir. 18 maddelik yapının test edilmesi amacıyla 218 öğrenci (110 kız, 108 erkek) üzerinde doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları elde edilen yapının doğrulandığı ortaya koymuştur. Meslek seçiminde aile desteği ölçeğinden elde edilen ölçümlerin güvenirliği iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ve test-tekrar-test güvenirlik yöntemleri ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular ‘Meslek Seçiminde Aile Desteği Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meslek, Meslek Seçimi, Aile, Aile Desteği, Meslek Seçiminde Aile desteği