Çocuk İstismarı: Stres, Aile İşlevselliği, Sosyal Yalıtım, Kabul/Red

Başak Kubin Mete, Filiz Bilge Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmada annelerin algıladıkları stres, sosyal yalıtım ve aile işlevselliği düzeyleri ve çocuk istismarı potansiyelleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, araştırmada annelerin çocuklarını, çocukların ise annelerini kabul edici veya reddedici algılaması ve annelerin istismar potansiyeli ile çocuğun cinsiyeti arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Araştırmaya 4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören 207 öğrenci ile bu öğrencilerin anneleri katılmıştır.  Araştırmada Çocuk İstismarı Potansiyeli Ölçeği, Aile Çocuk İlişkileri Ölçeği-Anne Formu, Algılanan Stres Ölçeği, Aile Ortamı Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Çocuklara ise Çocuk Ebeveyn Kabul Red/Kontrol Ölçeği verilmiştir. Araştırma sonucunda; çocuk istismar potansiyeli ve annenin çocuğuna yönelik kabul/red algısı üzerinde algılanan stres ve sosyal yalıtımın anlamlı yordayıcı oldukları; aile işlevselliğinin ise önemli bir etkiye sahip olmadığı saptanmıştır. Annelerin çocuk istismarı potansiyelinin ve annelerin kabul edici veya reddedici davranma algılamasının çocukların cinsiyetine göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Son olarak, kız çocuklarının annelerinin davranışlarını erkek çocuklarına göre daha reddedici boyutta algıladıkları belirlenmiştir.


Anahtar Kelimeler: Çocuk istismarı potansiyeli, ebeveyn kabul red kuramı, stres, aile işlevselliği, sosyal destek