Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısı Düzeyine Göre Akademik Başarıyı Yordayan Değişkenler

Sevgi Özgüngör, Asuman Duatepe Paksu Tam Metin: PDF

Öz

Üniversite öğrencilerinde akademik başarıyı belirleyen öğelerin sıklıkla çalışılmasına rağmen, akademik başarının tüm çalışmalarca desteklenen ortak belirleyicileri saptanamamıştır. Alanyazında yer alan bu farklılıkların olası bir kaynağı benlik saygısı düzeyi farklı öğrenciler için akademik başarının belirleyicilerinin de farklılaşması olabilir. Bu varsayımı test etmek amacıyla bu çalışmada alanyazında akademik başarıyla sıklıkla ilişkilendirilen öğrenmeye ilişkin kontrol inancı, içsel ve dışsal motivasyon, sınav kaygısı, görev değeri, kendini sabotaj, devam edilen bölüm ve bölüme yönelik tutumların akademik başarıyı yordama gücü benlik saygısı düzeyi farklı öğrenciler için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Ayrıca, çalışmanın varsayımına ek destek sağlaması açısından benlik saygısı farklı düzeydeki öğrencilerin görev değerini belirleyen değişkenler de ele alınmıştır. Bulgular, benlik saygısı ölçeğinden ortalamanın altında puan alan öğrenciler için akademik başarının yordayıcılarının bölüm ve sınav kaygısı, ortalamanın üstünde puan alan öğrencilerin akademik başarılarının yordayıcılarının ise görev değeri, bölüme yönelik tutum ve bölüm değişkenleri olduğunu göstermektedir. Ayrıca, her ne kadar içsel motivasyon, öğrenmeye yönelik kontrol inancı, bölüm ve bölüme yönelik tutum değişkenleri her iki grup için de görev değerinin yordayıcıları olsa da, kendini sabotaj sadece benlik saygısı ölçeğinden ortalamanın altında puan alan öğrenciler, akademik başarı ise sadece benlik saygısı ölçeğinden ortalamanın üstünde puan alan öğrenciler için manidar bir yordayıcıdır.


Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, benlik saygısı, görev değeri, kendini sabotaj davranışı, üniversite öğrencileri