Beliren Yetişkinlikte Beden İmgesi: Bağlanma ve Sosyal Görünüş Kaygısının Rolü

Hatice İrem Özteke Kozan, Erdal Hamarta Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin demografik özelliklerinin, bağlanma stilleri ile sosyal görünüş kaygılarının beden imgesi baş etme stratejilerinin alt boyutları olan kaçınma, görünüşü düzeltme ve olumlu mantıksal kabul üzerindeki yordayıcı gücünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 181 kadın (% 52.5), 164 erkek (% 47.5) toplam 345 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında uygun örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan ön analizler verilerin hiyerarşik regresyon analizi için uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Verilerin analizinde modele sırasıyla demografik değişkenler, bağlanma stilleri ve sosyal görünüş kaygısı sokulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların bağlanma stilleri ve sosyal görünüş kaygısı düzeyleri ile beden imgesi baş etme stratejileri arasında anlamlı korelasyonel ilişkiler ortaya çıkmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonuçlarına göre ise modele birinci adımda sokulan cinsiyet ve yaş demografik değişkenlerinin modele katkısı anlamlı değilken, modele ikinci adımda sokulan bağlanma stillerinin modele katkısı anlamlıdır. Modele üçüncü adımda sokulan sosyal görünüş kaygısının ise tek başına modele katkısı anlamlı olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları bağlanma stillerinin görünüşü düzeltme ve kaçınma, sosyal görünüş kaygısının ise beden imgesi baş etme stratejilerinin tüm alt boyutlarının (kaçınma, görünüşü düzeltme ve olumlu mantıksal kabul) önemli yordayıcıları olduğunu ortaya koymaktadır. Kaygılı bağlanma ve sosyal görünüş kaygısı puanları yükseldikçe bireyin görünüşü düzeltme puanlarında da artış görülmektedir. Olumlu mantıksal kabul stratejisine yönelik olarak bağlanma stillerinin bu stratejiye herhangi bir katkısı yokken, bireylerin sosyal görünüş kaygısı puanları arttıkça olumlu mantıksal kabul puanlarında azalma görülmüştür. Kaçınma stratejisine yönelik olarak ise, kaygılı ve kaçınan bağlanma puanları yükseldikçe bireyin kaçınma stratejisi puanlarında da artış görülmektedir. Ayrıca katılımcıların sosyal görünüş kaygısı puanları arttıkça beden imgesi baş etme stratejilerinden kaçınma puanlarında da artış görülmektedir.


Anahtar Kelimeler: Bağlanma, beden imgesi, sosyal görünüş kaygısı, beliren yetişkinlik