Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Grubun Gelişim Evrelerine Kültürel Bir Bakış

Dilek Yelda Kağnıcı, Zeynep Cihangir Çankaya, Burcu Pamukçu Tam Metin: PDF

Öz

Psikolojik danışma gruplarının başlangıç, geçiş, eylem ve sonlandırma olmak üzere dört evrede ele alındığı görülmektedir. Bu araştırmada alanyazında var olan temel grup evrelerinin kültürümüzde geçerliliğinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma eğitim grupları ile gerçekleştirildiği için, araştırmanın alt amacı ise eğitim gruplarında yürütülen grupla psikolojik danışma süreçlerini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Bu araştırmada karma araştırma desenlerinden ardışık açıklayıcı desen kullanılmıştır. Araştırma 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Türkiye’nin batısında bulunan bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı’nda yer alan “Grupla Psikolojik Danışma” dersi kapsamında oluşturulan yaşantı gruplarında liderlik yapan dört öğretim elemanı ile yürütülmüştür. Araştırmanın nicel verileri her grupla psikolojik danışma oturumunun sonunda araştırmacılar tarafından geliştirilen işaretleme listelerinin grup liderleri tarafından doldurulması yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri ise dört grup lideri ile yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan bireysel görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları, dört psikolojik danışma grubunun da başlangıç aşamasında yer alan maddelere ilişkin puan ortalamalarının ilk oturumlarda, sonlandırma aşamasında yer alan maddelere ilişkin puan ortalamalarının son oturumlarda, eylem aşamasında yer alan maddelere ilişkin puan ortalamalarının oturumların çoğunda ve geçiş aşamasında yer alan maddelere ilişkin puan ortalamalarının ise az sayıda oturumda yüksek olduğunu göstermiştir. Araştırmanın nitel bulgularına göre ise başlangıç, eylem ve sonlandırma evrelerinin özelliklerinin grup liderleri tarafından gözlemlendiği, ancak geçiş evresinin özelliklerinin tüm grup liderleri tarafından gözlemlenmediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Grupla psikolojik danışma, Grupla psikolojik danışma evreleri, Kültür, Eğitim grupları, Psikolojik danışman eğitimi