Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya Yönelik Tutumları: Sosyal Damgalanma, Kendini Damgalama, Öznel Sıkıntıları Açma, Benlik Saygısı ve Cinsiyetin Rolü

Onur Gürsoy, Cem Ali Gizir Tam Metin: PDF

Öz

Bu çalışmanın amacı, sosyal damgalanma, kendini damgalama, öznel sıkıntıları açma, benlik saygısı ve cinsiyetin, üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumlarını ne derece yordadıklarını incelemektir. Araştırma örneklemini, Mersin Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan 1013 (660 kadın, 353 erkek) lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği, Psikolojik Yardım Alma Nedeniyle Sosyal Damgalanma Ölçeği, Psikolojik Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği, Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeği ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği olmak üzere beş ölçme aracı kullanılmıştır. Verilerin analizinde çoklu regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde, sosyal damgalanma, kendini damgalama, kendini açma ve cinsiyet değişkenlerinin üniversite öğrencilerinin psikolojik yardım almaya yönelik tutumlarını anlamlı düzeyde yordadıkları belirlenmiştir. Diğer yandan, benlik saygısı değişkeninin ise öğrencilerin psikolojik yardım aramaya yönelik tutumları üzerinde bir katkısı olmadığı gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular tartışılarak, uygulamalara ve gelecek çalışmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik yardım almaya yönelik tutum, sosyal damgalanma, kendini damgalama, öznel sıkıntıları açma, benlik saygısı, üniversite öğrencileri