Yetişkin Bağlanma Örüntüleri ve Güncel Romantik İlişki Durumunun Romantik İnançları Yordayıcılığı

Hatice Deveci Şirin, Müzeyyen Soyer Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı yetişkin bağlanma boyutları olan Kaygı ve kaçınma ile güncel ilişki durumu değişkenlerinin, aşk bir yol bulur, ilk ve tek, idealleştirme, ilk görüşte aşk inançlarını açıklama gücünü belirlemektir. Araştırma, bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri ne düzeyde yordadığını belirlemek için nicel araştırma modelinde korelasyonel desende yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 akademik yılında bir kamu üniversitesinde öğrenim gören ve seçkisiz olarak atanan 271 (%66,6) kadın, 136 (%33,4) erkek, toplam 407 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada katılımcıların romantik ilişkilerle ilgili inançlarını belirlemek amacı ile Romantik İnançlar Ölçeği-RİÖ, Yakın ilişkilerdeki bağlanma örüntülerini belirlemek amacı ile Yakın ilişkilerde Yaşantılar Envanteri II-YİYEII ve güncel ilişki durumu ile ilgili bilgileri elde etmek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verileri analizi etmek için betimsel istatistiklerin yanı sıra değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacı ile Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre kaygı ve kaçınma boyutları ve güncel romantik ilişki durumu değişkenleri birlikte aşk bir yol bulur, ilk ve tek, idealleştirme ve ilk görüşte aşk inançlarını anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Araştırma bulguları romantizm inançları ve yetişkin bağlanması ile ilgi alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kaygı, kaçınma, aşk bir yol bulur, ilk ve tek, idealleştirme, ilk görüşte aşk, güncel ilişki durumu