Çocuklar İçin Etkileşim Dereceleme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fatma Betül Şenol, E. Nilgün Metin Tam Metin: PDF

Öz

Bireylerin topluma uyum sağlamaları için erken dönemlerden itibaren etkileşim becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla çocukların etkileşim becerilerinin kazanması, güçlüklerin saptanarak gerekli desteğin sağlanması içingüvenli ölçme araçlarıyla, özellikle çocukları doğal ortamlarında gözlemleyen ölçme araçları kullanılarak değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda bu çalışmada, Çocuklarda Etkileşim Dereceleme Ölçeği’nin (ÇEDÖ) Türkçe’ye uyarlanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar il merkezindeki bağımsız anaokullarında öğrenim görmekte olan 60-72 aylık çocuklar;  örneklemini ise 90 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda kapsam geçerliğinin sonucuna ulaşılmıştır. Güvenirlik analizi kapsamında Kurder Richardson ve Cronbach Alfa, sınıf içi korelasyon katsayısı güvenirliği, madde toplam puan ve eşdeğer araştırmacı/eşgözlemci güvenirliği değerleri hesaplanmıştır. Kurder Richardson ve Cronbach Alfa, sınıf içi korelasyon katsayısı güvenirliğinden ve eş gözlemci güvenirliği korelasyonundan elde edilen değerlerin 0,7 ve üstünde; madde toplam korelasyonlarının yeterli düzeyde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar incelendiğinde ÇEDÖ’nün uygulanan örneklem grubunda yüksek geçerlik güvenirlik sonuçlarına ulaşılmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Sosyal etkileşim, sosyal etkileşimin değerlendirilmesi, okul öncesi dönem