Çokkültürlü Süpervizyon İlişkisinin Kurulması

Betül Meydan, Dilek Yelda Kağnıcı Tam Metin: PDF

Öz

Kültürel özellikler, psikolojik danışma ilişkisinde olduğu gibi süpervizör ve süpervizyon alan psikolojik danışman adayının arasında kurulan süpervizyon ilişkisinin niteliğinin belirlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Çokkültürlü süpervizyon ilişkisi kurulması süpervizyonun etkililiği, süpervizyon alan psikolojik danışman adaylarının süpervizyon memnuniyeti, süpervizöre ve süpervizyon sürecine yönelik duyguları ve tutumları, danışanla kurulan ilişki ve psikolojik danışma sürecinin etkililiği üzerinde rol oynamaktadır. Yurtdışı alanyazında çokkültürlü süpervizyon ile ilgili çok fazla araştırma bulunmaktadır. Türkiye’de ise her ne kadar süpervizyon konusunda yapılan çalışmaların sayısının hızla arttığı görülse de çokkültürlü süpervizyon sınırlı sayıda araştırmada gündeme gelmiştir ve alanyazında çokkültürlü süpervizyon ilişkisi konusunu doğrudan inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmada çokkültürlü süpervizyon ilişkisi kurulmasında süpervizörlerin rollerinin, sorumluluklarının ve söz konusu ilişkinin kurulmasını etkileyen faktörlerin tartışılması amaçlanmıştır. 


Anahtar Kelimeler: Kültür, süpervizyon ilişkisi, süpervizör, süpervizyon alan psikolojik danışman adayı, Türkiye