Video Modellemenin Psikolojik Danışma Tekniklerinin Öğretilmesinde Kullanılması: Bir Pilot Uygulama

Oya Yerin Güneri, Dean W. Owen, Fidan Korkut Owen, Eda Sun Selışık, Pınar Çağ, Gökçen Aydın, Fatma Zehra Ünlü Kaynakçı Tam Metin: PDF

Öz

Psikolojik danışmanların danışanlarla iyi iletişim kurmaları, güçlü ilişkiler oluşturabilmeleri için çeşitli bilgi, tutum, teknik ve becerilere sahip olmaları gereklidir. Bunlar arasında, yardım becerileri ve teknikler ön plana çıkmaktadır. Yardım becerilerinin ve tekniklerinin öğretiminde eğitim videolarının kullanılması oldukça faydalıdır. Bu kapsamda, bu video modelleme çalışmasının amacı, psikolojik danışma sürecinde yaygın olarak kullanılan teknikleri kapsayan videolar oluşturmak ve bunların psikolojik danışman eğitiminde kullanımını değerlendirmeye yönelik bir pilot çalışma yürütmektir. Çalışmanın ilk aşamasında çeşitli psikolojik danışma tekniklerinin modellendiği kısa videolar hazırlanmıştır. İkinci aşamada, 11 psikolojik danışma ve rehberlik lisans programı öğrencisiyle bu kısa videoların gösterildiği bir eğitim ve değerlendirme toplantısı yapılmış, öğrencilerden teknikleri öğrenmelerine ve bunları kullanma konusunda kendilerini yeterli hissetmelerine videoların ne derece katkı sağladığına ilişkin görüşler alınmıştır. Çalışmada “Psikolojik Danışma Tekniklerini Kullanma Yeterliliğini Değerlendirme Formu” ile toplanan nicel verilere Wilcoxon İşaretli Sıra Testi analizi uygulanmıştır. Bulgular, videoların öğrencilerin tekniklerin kullanımına yönelik yeterlilik algılarını olumlu yönde etkilediğine işaret etmiştir. Nitel veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen nitel bulgular “videonun psikolojik danışman eğitiminde kullanımının getirebileceği kazanımlar” ve “videonun iyileştirilmesine yönelik öneriler” olmak üzere iki başlıkta toplanmıştır. Katılımcılar, videoların psikolojik danışma tekniklerinin sınıf ortamında öğrenilmesi amacıyla kullanımını olumlu olarak değerlendirmiş, görüşlerin paylaşımına ve tartışma ortamı yaratılmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir.


Anahtar Kelimeler: Video modelleme, psikolojik danışma, psikolojik danışma sürecinde kullanılan teknikler