Ebeveyn Çocuk Kapsayıcı İşlev Ölçeği Geliştirme

Neslihan Zabcı, Elif Erol, Ömer Faruk Şimşek Tam Metin: PDF

Öz

Çocuk kliniğinde karşılaşılan çocuk sorunları ile ailelerin tutumları arasında belli ilişkiler vardır.  Bu ilişkilerin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıyla tespit edilmesi, tedaviye yardımcı olacak bir enstrüman olabilecektir. Bu çalışmanın amacı, ailelerin çocuk yetiştirirken gösterdikleri tutumların ölçülmesine olanak sağlayacak psikanalitik kurama göre uyarlanmış bir ölçme aracı geliştirmektir. Uygulama aşamasında ailelere, araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu, geliştirilmesi planlanan ölçek verilmiş; İstanbul il genelinde 1042 adet (0-14) yaş çocuk ailesiyle görüşme yoluyla uygulama yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamaları içinde kapsam geçerliliği, yapı geçerliliği ile iç tutarlılık ve test tekrar test güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. İç tutarlılık güvenirliliği test etmek için madde toplam korelasyon ve Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmış, test tekrar test tekniği için ölçek 3 hafta arayla aynı gruba tekrar uygulanarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonunda yüksek geçerlilik ve güvenirlilik değerlerine sahip 5 faktörlü yapı elde edilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Aile, Çocuk, Ölçek, Kapsayıcı İşlev