Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yasin Demir, Hatice Kumcağız Tam Metin: PDF

Öz

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Katılımcılar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 194’ü (% 52) kadın ve 180’i (% 48) erkek 374 öğrencidir. Veriler; Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği- Yetişkin Formu (SMBÖ-YF) ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiş olup analizlerde t testi, ANOVA, ve Scheffe testlerinden yararlanılmıştır. Araştırmada öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı, akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarının düşük olduğu, kullanım süresi fazla olanlar ile sosyal medyayı video/müzik indirmek amacıyla kullananların bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyadan zarar gördüğünü belirten katılımcıların bağımlılık düzeylerinin zarar görmediğini belirtenlere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve çeşitli önerilerde bulunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: Social media, social media addiction university students